Povrchová úprava kovů

Předúprava povrchů


Praktická aplikace odrezovače s titanem na kovový polotovar

POMŮCKY

 • Štětec,
 • Kovový kartáč na úpravu kovových výrobků
 • Odmašťovač

OCHRANNÉ POMŮCKY

 • vhodnou obuv
 • montérky
 • ochranné rukavice
 • ochranné brýle

BEZPEČNOST PRÁCE

 • Dodržujte všechna pravidla bezpečnosti práce. Při práci nekuřte, nepijte a nejezte.
 • Nemanipulujte s ohněm.
 • Větrejte.
 • Používejte ochranné pomůcky.
 • V blízkosti neskladujte potraviny.
 • Dodržujte požární předpisy.
 • Odrezovač je vysoce hořlavá kapalina.
 • Páry odrezovače jsou zdraví škodlivé při vdechnutí.

Je to vysoce hořlavá kapalina a její páry. Zdraví škodlivý při práci s ním. Zdraví škodlivý při vdechnutí.

POPIS PRVNÍ POMOCI

 • Osobu postiženou v zamořeném prostoru vyveďte ven a dejte do klidového stavu.
 • Přivolejte lékaře nebo postiženého dopravte k lékaři. Ve všech případech vážnějšího zasažení vyhledejte lékaře. Lékaři předložte bezpečnostní list odrezovače s taninem.
 • Tento postup zvolte při nadýchání výparů látky.
 • Při styku s kůží – odstraňte poskvrněný oděv, omyjte proudem vody a mýdlem.
 • Při zasažení očí - oko promyjte proudem studené vody, pokud neustanou potíže tak vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Při požití - nevyvolávejte zvracení, postižený si vypláchne ústa čistou vodou. Postiženému dávejte po malých doušcích pít vetší množství vody. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Při potížích vždy volejte na toxikologické oddělení a vyhledejte lékařské ošetření.

Obecná upozornění:

Skladování: Dobře uzavřené obaly skladujte v chladu, suchu a mimo dosah ohně.

POSTUP APLIKACE ODREZOVAČE

 • Nádobu s odrezovačem protřepejte.
 • Povrch před odrezováním upravte tryskáním, broušením, odmašťováním, kartáčováním.
 • Naneste natřením, nástřikem nebo ponořte do odrezovače.
 • Aplikovaný předmět ponechejte v klidu do doby vysušení.
 • Při větší korozi kovového objektu postup opakujte vícekrát.
 • Na takto upravený povrch lze nanášet jakýkoliv další syntetický nátěr.

Vhodnost aplikace odrezovače s taniny je na historické povrchy a hlavně na povrchy kde je nežádoucí úbytek kovového materiálu nebo jsou nežádoucí změny jeho povrchových vlastností

Obrázek: Aplikace odrezovače s taninem na rezavý kov

Aplikace odrezovače s taninem na rezavý kov


POKRAČOVAT V KURZU