Kování barevných kovů

Kování mosazi a bronzu


Seznamte se ze základy bezpečnostní práce při práci s plynovou výhní

Bezpečnostní předpis kovářská plynová výheň

Umístění a instalace

Výheň kovářská plynová může být instalována v místnosti s nutnosti odvětrání.
Ochranná rychlost proudění vzduchu musí činit 0,4 - 0,5 m/sec. Výheň může být používána i v terénu za příslušných opatření k ochraně plyn. láhvi. Výheň musí být umístěna na stabilní stojan. Hořák PB-1V se napojí na plynovou bombu pomocí pryžové hadice dle ČSN 63 5380, které jsou odolné proti účinkům topného plynu. Napojovací místa pryžové hadice opatřit stahovacími sponkami. V případě použití těsnícího prostředku nesmí být používány mastné těsnící prostředky (lůj, olej, fermež apod.), které nejsou odolné proti působení PB. Sklopná dvířka se nasadí do drážek nosiče dvířek.
Umístění plynové lahve do 15 kg lze umístit dle příslušných ustanovení ČSN 38 6460 v prostoru umístění výhně. Plynové lahve s náplní 33 kg nesmí být umístěny v budově, ani prázdná ani plná.

Pokyny pro provoz

Před spuštěním je nutná běžná kontrola spojení plynová bomba-spotřebič. Uzavíracím ventilem obsluha pustí plyn a hořák zapálí ve spalovací komoře prodlouženým zapalovačem nebo zapáleným papírem. Plamen hořáku se reguluje pomocí redukčního ventilu. Ukončení provozu se provede uzavření ventilu na láhvi PB.

Zapalování výhně

Po zapojení výhně na plyn. láhev PB a následné kontrole se obsluha přesvědčí, že je povolen redukční ventil. Potom otevře ventil na láhvi a nastaví na redukčním ventilu potřebný tlak. Při tom přidržuje ve výhni zapalovač nebo zapálený papír. Při zapalování hořáku musí být přední dvířka otevřená. Po zapálení hořáku redukčním ventilem se nastaví tlak, při kterém se bude pracovat.
Následuje sklopení dvířek, tím je výheň připravena k pracovní činnosti. Spodní mezeru dvířek obsluha nastaví podle potřeby tak, aby se spodní hrana dvířek při sklopení nedotýkala vložených tyčí.
VýheňVzhledem k vysokým teplotám, které jsou ve výhni a tím i na některých částech povrchu, zvláště při vstupním otvoru musí obsluha používat ochranné rukavice a dbát, aby se jiná osoba k výhni nepřibližovala a nemohla s výhni manipulovat.
Láhev s PB musí být vzdálena nejméně 3 m od výhně, spojovací hadice musí být dlouhá nejméně 5 m. Na spojovací hadici nesmí být žádné předměty.
Láhve na PB se smějí používat jen ve stojaté poloze. Pokládání lahví do ležaté polohy a jakékoliv urychlování vypařování PB v láhvích je zakázáno. Povrchová teplota lahve nesmí překročit teplotu 40°C. V případě použití výhně v blízkosti hořlavých předmětů jsou nutná zvláštní protipožární opatření dle vyhlášky MV č. 87/2000 Sb. jelikož se jedná o práci s otevřeným ohněm a vysokých teplot.
Při výměně lahví na PB musí být veškeré zdroje iniciace výbuchu odstraněny. Při výměně v místnosti musí být zejména plynové spotřebiče mimo provoz, oheň v kamnech na tuhá paliva nebo plynná paliva musí být znutné ošetřit jiné poranění (zastavení krvácení, zlomeninu a pod), přiškvaře-né části oděvu neodstraňujeme. Popálené končetiny se po ošetření znehybní - horní končetiny s použitím závěsu ze šátku, dolní končetiny polohou vleže, pro přenášení popř. lehkou dlahou,

  • popálení v oblasti obličeje a očí se oplachuje vodou, obvaz se poté nepřiklá-dá,
  • pečlivě se sleduje dýchání ve všech případech, kdy došlo k inhalaci kouře a tepelných plynů a par. Při dušnosti se nemocný usadí do polohy polosedě se zvýšeným hrudníkem a opřenými zády. Je-li možnost, inhaluje kyslík. Při na-růstající dušnosti s nedostatečným dýcháním se včas zahájí umělé dýchání,
  • popálenému se ústy nepodávají tekutiny ani léky,
  • zajistíme co nejrychleji odvoz postiženého do zdravotnického zařízení k odbornému ošetření,
  • před poskytnutím první pomoci je vhodné přiložit na ústa a nos sobě i popá-lenému roušku, šátek, kapesník, abychom zabránili druhotné kapénkové in-fekci,
  • na popáleniny nepodáváme olej, zásypy, masti, tuky apod.

Kvalifikační předpoklady pro obsluhu výhně
Pracovat a uvádět výheň do provozu může osoba prokazatelně poučená a starší 18 let prokazatelně prakticky zacvičená v délce min. jedné směny pod dohledem zkušeného pracovníka.


POKRAČOVAT V KURZU