Grafické návrhy kovářských výrobků pomocí CAD systémů.

Seznámení s obsahem


Úvod do práce s programem

Každý program je dost odlišný a není možné popsat všechny jednotlivé příkazy jednotlivých verzí. Příkazy jsou velmi obdobné a vycházejí z anglických názvů. Pro seznámení s jednotlivými příkazy doporučujeme prostudovat manuál ke konkrétnímu programu CAD, který jste se rozhodli používat.
Základní seznámení je nutno provést s panely nástrojů, kde si můžete zaškrtnout nastavení, co hodláte používat. Pro zahájení programu doporučujeme ponechat základní nastavení a jednotlivé upřesnění provádět až podle potřeby dle jednotlivých lekcí.
Nejdůležitější položkou je ovládání příkazového řádku. Je to místo, kde se vpisují požadované operace, a kde se zadávají příkazy a hodnoty pro kreslení v určených rozměrech. Příkazy je možno zadat anglicky, česky nebo zkratkou. Jestliže se rozhodnete používat angličtinu, musíte před anglický výraz zadat podtržítko.

Příklad

Česky ÚSEČKA
Anglicky _LINE
Zkratka L

Po zadání názvu zadáváme hodnotu, a to buď souřadnice, nebo délku. Příkaz ukončujeme klávesou ENTER. Příkazy se můžou navzájem kombinovat, např. úhel, délka. Klávesou ENTER můžete vyvolat i poslední provedený příkaz. Klávesou F2 zavřete příkazový řádek.

Orientace a pohyb ve výkresu

Nejčastější je ovládání kolečkem myši a to: rolováním (oddálit nebo přiblížit), další možnost, je zmáčknout CTRL+Shift+pravé tl. myši pro posunutí výkresu a nebo, zmáčknout rolovací kolečko, a posunovat výkres myší.
Nabízený prostor v CADu je nekonečný, výkres je možno nekonečně zvětšovat nebo zmenšovat. V případě, že se vám stane, že se vám váš návrh ztratí, použijte funkci ZOOM MEZE a to buď ve standard panelu, nebo dvojklikem na kolečko myši. Váš výkres se dostane do prostoru obrazovky.

Pravé tlačítko myši

Toto tlačítko se používá ve většině programů na kontextové menu. Umožňuje rychlý přístup ke konkrétním specifickým příkazům, a proto se jeho obsah mění podle toho, na kterém místě se kurzor myši nachází. Kliknutím na nástrojový panel si můžete toto menu zapnout, vypnout, případně detailně specifikovat. Podrobnější nastavení tohoto příkazu je v manuálech pro jednotlivé typy CAD programů.

Nabídkový panel modifikovat

Tento panel umožňuje základní práci s již vytvořenými prvky výkresu. Většina CAD programů v tomto panelu má následující možnosti:
SMAZAT – příkaz smaže vybrané prvky, a nebo nabídne označení těchto prvků ke smazání, prvky se vybírají klikáním a označením, nebo výběrovým obdélníkem.
KOPÍROVAT- příkaz umožňuje zkopírovat označené prvky na jiné místo ve výkresu. U prvků je nutno označit základní bod, který určuje místo vložení kopie.
ZRCADLENÍ – totéž jako kopírování s tím, že vytvořená kopie je zrcadlově obrácená podél určené osy zrcadlení.
POSUN – předmět se nezkopíruje, ale posune na nové místo.
EKVIDISTANTA – vytváří rovnoběžnou čáru, zvětšenou nebo zmenšenou o určitou vzdálenost z původní přímky nebo křivky.
TEXT – umožňuje vkládat jedno nebo více řádkový text v různých stylech.
OTOČIT – umožňuje předmět otočit o libovolný úhel podle zadaného bodu.

MĚŘÍTKO – příkaz zvětší nebo zmenší nakreslený obrazec v zadaném měřítku s tím, že jsou zachovány poměry stran.
NATÁHNOUT – totéž jako měřítko, nezachovává se ale poměr stran.
OŘÍZNOUT – ořízne nakreslené čáry dle jiné přímky nebo křivky.
PRODLUŽ – prodlouží nakreslené čáry až k určené přímce nebo křivce.
ZKOSENÍ, ZAOBLENÍ – zkosí nebo zaoblí přechod mezi dvěma přímkami či křivkami dle zadaného úhlu nebo rádiusu.
Ostatní základní i rozšiřující příkazy jsou podrobně popsány v manuálu k programu, s některými, které jsou potřeba pro základy kreslení kovářských výrobků, se seznámíme v praktické části.
Před kreslením je nutno nastavit v pravém dolním okraji obrazovky základní nastavení úchopů a dokreslování čar k ostatním objektům. Doporučujeme využít základního nastavení, případně zapojit koncový, kolmo, střed, polovina a rovnoběžně. Ostatní až po seznámení s jejich možnostmi, neboť zapojení většího množství bodů by mohlo vést k nepřesnosti na výkresech.

TLOUŠŤKA ČAR – programy umožňují nastavit tloušťku a barvu čar pro vlastní použití. Doporučujeme uchazečům si v programech nastavit vlastní tloušťku, typ a barvu čáry, tyto si pojmenovat a dlouhodobě používat stále stejné (např. obrys, šrafy, osy, kóty, konstrukční čáry, pomocné čáry apod.).
Začněte pracovat s programem postupným zpracováním níže uvedených úloh. Úlohy provádějte postupně, k nové úloze přistupte až po důkladném provedení všech prvků předchozí úlohy. Jednotlivé úlohy se dle manuálu k pořízenému programu naučte ovládat pomocí myši a přednastaveného menu i pomocí klávesnice a nabízených klávesových zkratek. Pro začátečníky je snadnější používat myš a vyhledat si patřičný příkaz, pro další práci je mnohem rychlejší znát jednotlivé příkazové výrazy slovně a pomocí zkratek je vpisovat do příkazového řádku.


POKRAČOVAT V KURZU