Grafické návrhy kovářských výrobků pomocí CAD systémů.

Výuka práce s programem a cvičením


Výuka práce s programem a cvičení

NATOČIT

CAD - natočit

 • 1. V horním příkazovém řádku najděte Kreslit a v rozbalovacím menu klikněte na Obdélník.
 • 2. Pomocí myši nebo zadáním souřadnic do příkazového řádku, určete první roh obdélníku.
 • 3. V příkazovém řádku můžete určit:
  Další rohový bod nebo [Oblast, Rozměry, Natočit]:
  a) Pokud vyberete Rozměry, program se zeptá na délku směru X, délku směru Y a na úhlovou orientaci obdélníku.
  b) Výběrem Oblasti musíte do příkazového řádku zadat plochu obdélníku a stranu, podle které se má obsah počítat.
  c) Zadáním souřadnice druhého protilehlého bodu dokončíte obdélník.

V horním příkazovém řádku najděte Kreslit a v rozbalujícím menu klikněte na Otočit

 • 1. Pomocí myši vyberte všechny prvky, které chcete natočit.
 • 2. Pomocí myši nebo zadáním souřadnic do příkazového řádku, určete bod otočení.
 • 3. Do příkazového řádku napište R (reference).
 • 4. Do příkazového řádku napište Nový úhel (úhel požadovaného natočení)

Pravým tlačítkem na myši nebo klávesnicí ENTER, dokončete příkaz.

KÓTÓVÁNÍ – KÓTY

Jednou z nejdůležitějších funkcí při kreslení technických výkresů, jsou Kóty. V programu ProgeCAD můžete měnit vlastnosti kót. Styl kótování můžete měnit ve Vlastnostech kót, nebo poklepáním na Kótu. Styl kótování můžete také měnit hromadně v horní nabídkové liště, kde můžete vytvořit vlastní styl kótování, měnit ho, přejmenovávat, apod.

V horním příkazovém řádku najděte Kreslit a v rozbalovacím menu klikněte na Čára.

Čára - CAD

 • 1. V příkazovém řádku uvidíte, co program požaduje
 • 2. Kliknutím levého tlačítka myši určíte začátek úsečky.
 • 3. Koncový bod určíte několika možnostmi:
  a) kliknutím do prostoru můžete určit souřadnice nebo v příkazovém řádku zadat souřadnice X,Y,Z
  b) posunem myši určíte směr úsečky, a v příkazovém řádku napíšete délku úsečky
  c) zkratkou pro úhel U a následným zadáním úhlu v příkazovém řádku, zadáte úhel, potom můžete zadat délku stejně, jak v bodu b)
 • 4. další úsečku, napojenou na první, můžeme kreslit ihned nebo příkaz Ukončit – pravým tlačítkem na myši, nebo na klávesnici tlačítkem Enter a ESC.

Příklad kótování pomocí lineární kóty

 • 1. V horním příkazovém řádku najděte Kóty a v rozbalovacím menu najděte Lineární kóta.
 • 2. Pomocí myši zadejte v obrázku první bod kóty
 • 3. Pomocí myši zadejte v obrázku druhý bod kóty
 • 4. Pomocí myši zadejte vzdálenost odkazové čáry
 • 5. Levým tlačítkem myši nebo klávesou ENTER příkaz ukončete
 • 6. Pro každou další kótu postup opakujte

KÓTÓVÁNÍ - CVIČENÍ

Cvičení 1 - CAD

 • A - Kružnice
  V horním příkazovém řádku najděte Kreslit a v rozbalovacím menu klikněte na Kružnice a z podseznamu vyberte možnost Střed-Poloměr.
  Pomocí myši nebo zadáním souřadnic do příkazového řádku zadejte střed.
  Pomocí Poloměr: zadejte poloměr kružnice 20 mm.
  Pravým tlačítkem na myši nebo klávesnicí ENTER, dokončete příkaz.
 • B - Čára
  Levým tlačítkem myši vyberte začátek čáry a zadejte čáru v délce 30 mm. Stejným způsobem pokračujte i pro ostatní čáry.
 • C - Oblouk
  Levým tlačítkem myši vyberte oblouk. Určete začátek, konec a poloměr oblouku a pravým tlačítkem příkaz ukončete
 • D - Kóty
  Levým tlačítkem myši vyberte kótu poloměr a okótujte kružnici
  Levým tlačítkem myši vyberte kótu lineární a okótujte obrázek

KOPIE

KOPIE

 • 1 - Levým tlačítkem vyberte příkaz čára a nakreslete čtverec se stranami 30 mm x 30 mm
 • 2 - Levým tlačítkem vyberte příkaz kopie
 • 3 - Dle pokynů v příkazovém řádku nejprve označte celý čtverec. Podržením levého tlačítka na myši a přetažením s leva do prava, aby byli všechny čáry tvořící čtverec schovány v čárkovaném obdélníku
 • 4 - Tažením myši vyberte směr posunutí čtverce.
 • 5 - Do příkazového řádku napište požadovaný rozměr, o který se má čtverec posunout
 • 6 - Pravým tlačítkem myši potvrďte celou operaci

KOPIE - CVIČENÍ

KOPIE - CVIČENÍ

 • 1 - Pomocí příkazu úsečka nakreslete svislou úsečku v délce 30 mm
 • 2 - Pomocí příkazu úsečka nakreslete z počátečního bodu první úsečky. Úsečku v délce 30mm kolmou na ní
 • 3 - Druhou úsečku pomocí příkazu posuň posuňte do požadovaných souřadnic
 • 4 - Vzniklé vrcholy úseček spojte pomocí příkazu oblouk
 • 5 - Pomocí příkazu kopie zkopírujte oblouk a vodorovnou úsečku
 • 6 - Celý obrázek pomocí příkazu lineární kóta okótujte

KOPIE - CVIČENÍ

KOPIE - cvičení

 • 1- Pomocí příkazu obdélník nakreslete obdélník se stranou A-30 mm a stranou B-50 mm
 • 2- Pomocí příkazu úsečka předělte vodorovně obdélník na dvě stejné poloviny
 • 3- Pomocí příkazu kružnice nakreslete první kružnici o poloměru 3 mm
 • 4- Pomocí příkazu kružnice nakreslete ze stejného středu kružnici o poloměru 10 mm
 • 5- Pomocí příkazu kopie zkopírujte obě kružnice o 20 mm do prava
 • 6- Pomocí příkazu kopie zkopírujte jen malou kružnici o 13 mm do leva
 • 7- Pomocí příkazu kopie zkopírujte jen větší kružnici o 17 mm do prava
 • 8- Pomocí příkazu lineární kóta a poloměr okótujte celý obrázek

 


POKRAČOVAT V KURZU